ایران بدترین عملکرد لجستیکی را در منطقه دارد

ایران بدترین عملکرد لجستیکی را در منطقه دارد

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران بدترین عملکرد لجستیکی را در بین کشورهای منطقه دارد، این در حالی است که حتی بسیاری از کشورهای محصور در خشکی رتبه بهتری نسبت به ایران کسب کردند و رتبه سایر کشورهای منطقه به‌مراتب بهتر از ایران است.